Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
September 29, 2017
Visits : 1271

100/2017क्लिन किचन.क्लिन किचन.प्रत्येकालाच तर,हवं असतं.प्रत्येकानेच ते,ठेवायचं असतं.कारण आत्म्याचं,ठिकाण असतं.डायनिंRead More

September 29, 2017
Visits : 1047

100/2017क्लिन किचन.क्लिन किचन.प्रत्येकालाच तर,हवं असतं.प्रत्येकानेच ते,ठेवायचं असतं.कारण आत्म्याचं,ठिकाण असतं.डायनिंRead More

September 28, 2017
Visits : 1833

99/2017ओळख.जगायचं तर,चांगलं काही,तरी कर.मरायचं तर,काही तरी,चांगलं करून,मर.तुझं काम,हीच तर तुझी,खरी ओRead More

September 22, 2017
Visits : 550

98/2017जगणं,काय असतं?जगणं,काय असतं?प्रत्येक क्षण.क्षणाचा प्रत्येक,कण,वेचणं असतं.जगणं,काय असतंRead More

September 17, 2017
Visits : 70

97/2017चहा...!एक चहा असाही. एक चहा तसाही.चुलीजवळ बसून,शेकत शेकत.फरफर्या स्टोव्ह भोवती,कोंडाळ करून. चहा घुटRead More

September 17, 2017
Visits : 89

96/2017मनात येतं.....!मनात येत.खरंही होतं.असं कधीतरी,घडत.बरं वाटतं.असं नेहमी,का नाही होत?काय चुकतं,नाही कळत.Read More

September 09, 2017
Visits : 1704

95/2017शापीत गंधर्व ती गात होती.अचूक जाण होती.आवाजात जादू होती.दोन दोन वेळा ऐकली.कल्पनाच नाही आली.स्वतःला,ऐकू शकत हRead More

September 06, 2017
Visits : 747

94/2017केबीसी.....!केबीसीत खेळायचं,एक स्वप्न असतं.बिग बीशी बोलायचं,महास्वप्न असतं.नऊ वाजलेले असतात.प्रत्येकालाच वेळेवर,जRead More

September 02, 2017
Visits : 387

92/2017कुणी सांगाल का, देव दिसतो कसा?देव आहे की नाही?माहित नाही.देव कसा आहे?माहित नाही.देव काय करतो?माहित नाही.Read More

ASHOK HAVALDAR's Blog

Blog Stats
  • 7698 hits